מ"עב לורק הירא יעונמ תרבחל עיגהל ךיא
: ונלש ישארה ףינסה
ופי - א"ת 20 תימיה הדוהי
03-6832442 :לט
03-6816955 :סקפ
: תיבה רתא
http://www.krool.net
: תילאוטריוה תונחה
http://www.isracool.com
טנרטניאב ונלש תובותכ