:םיאבה םימוחתב לארשיב הלוזהו הליבומה הרבחה ונא
םינגזמ קוויש
ריוא גוזימל דויצ לש קווישו אובי
םינוקיתלו תונקתהל הוולנ דויצו רורוויאל םיחופמ קווישו אובי
למשח יעונמ ףופיל
תינכט הכימת
!ןאכ י\ץחל םינגזמה ןוריחמל

מ"עב לורק הירא יעונמ תרבח

לורק הדוהי רמ י"ע 1962 - ב דסונ
catalog
products
: םיגוסה לכמ םינגזמ םיקוושמ ונא
,ידסומו יזכרמ ינימ , יליע , יתפצר*
, ל''וחבו ץראב תוליבומה תורבחה לכמ*
חוקלה תיבל המאתהב עויס ללוכ *
שורדה דויצה לכ תא םיקוושמ ונא
: ןוגכ ריוא גוזימ תונקתהל

תשוחנ תורוניצ *
םיחתפל היזכרמה ןיב םיירושרש תורוניצ *
הסיפתל םיקבח , תויזכרמו םימאתמ , םילירג *
תרנצל דודיב *
םיסחדמ *
םייזפ תלתו דח למשח יעונמ *
הברה דועו *

חוקלה תושירדל תמלשומ המאתה


ןאכ ץוחלל אנ העגה תפמ תספדהל
Air Conditioning Equipment Importing and Marketing ,HVAC


רשק רוצ
: ונלש ישארה ףינסה
ופי - א"ת 20 תימיה הדוהי
03-6832442 :לט
03-6816955 :סקפ
רשק רוצ
Air Conditioning Equipment Importing and Marketing ,HVAC
!ןאכ י\ץחל םינגזמה ןוריחמל
:רתאב טווינ
תילאוטריוה תונחה
םינגזמה ןוריחמ
םינגזמה רתא
הקופת ינותנ
english site
םירצומה גולטק
םיפדעומל ףסוה
תונקתהל הוולנ דויצ
for sale
for sale!
      © Copyright 2000-2006, Arie Krool Engines Ltd.